HomeMiddelengebruik en strafbaar gedrag17.3 Middelengebruik en overlast

17.3 Middelengebruik en overlast

Overlast is een subjectief begrip en kan uiteenlopende vormen aannemen, zoals het roken van cannabis in het openbaar (waarbij bijvoorbeeld de geur van cannabis door anderen als stank wordt ervaren), lawaai makende gebruikers, gebruik van drugs in portieken en daarmee gepaard gaande vervuiling, openbare dronkenschap of druk verkeer en foutparkeren bij coffeeshops. De overlast kan ook te maken hebben met drugsrunners en drugsdealers van wie de aanwezigheid als hinderlijk of onveilig wordt ervaren.

17.3.1 Ervaren en geregistreerde overlast van alcohol en drugs

Snel naar:

Ervaren overlast van alcohol en drugs

Alcohol- en drugsgerelateerde overlast wordt gemeten in de Veiligheidsmonitor (uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)). De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsenquête waarin aan een omvangrijke groep respondenten (ingezetenen van Nederland van 15 jaar en ouder die in een privéhuishouden leven) onder andere wordt gevraagd of zij in hun buurt overlast ervaren van drugsgebruik, drugshandel en/of dronken mensen op straat ​[1,2]​. De meest recente Veiligheidsmonitor rapporteert over het jaar 2021.

 • Van overlast door ‘drugshandel of drugsgebruik’ en ‘dronken mensen op straat’ had respectievelijk 19% en 22% van de respondenten in 2021 wel eens last in de eigen buurt. Dit percentage is voor beide vormen van overlast lager dan in voorgaande jaren; in 2012-2020 ging het voor beide vormen van overlast om ongeveer een kwart van de bevolking ​[1,2]​.
 • In 2021 had 3% van de respondenten veel overlast van drugsgebruik of drugshandel en ervoer eveneens 3% veel overlast van dronken mensen op straat. Deze percentages zijn vergelijkbaar met de periode 2012-2019 ​[1,2]​.

Tabel 17.3.1 Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ‘wel eens’ of ‘veel’ alcohol- of drugsgerelateerde overlast in de eigen buurt ervaart, 2012-2021I, in %

Geregistreerde overlastincidenten door alcohol en drugs

De politie registreert incidenten die te maken hebben met overlast door alcohol en drugs in het registratiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH; onder de maatschappelijke klasse E38). Het betreft registraties van gemelde overlastincidenten waarop inzet is gepleegd en eigen waarnemingen van overlastincidenten door de politie. Het betreft iedere vorm van overlast gerelateerd aan zowel soft- als harddrugs, waarbij overlast gedefinieerd is als ‘een situatie, waarin er hinder wordt ondervonden van een toestand, persoon, object of iets dergelijks’ ​[3]​.

 • In 2022 werden bij de politie 55.971 overlastincidenten door alcohol en drugs geregistreerd. Dit is een sterke stijging ten opzichte van 2021. Toen ging het om 46.011 overlastincidenten. Met uitzondering van een daling in het aantal overlastincidenten tussen 2020 en 2021, vertonen de cijfers een stijgende trend vanaf 2013 ​[4]​.
 • Experts wezen er tijdens de duidingssessie van 2022 op dat de ontwikkeling van het aantal geregistreerde alcohol- en drugsgerelateerde incidenten mogelijk afhankelijk is van de (beperkte) capaciteit bij de politie op dit terrein. Een mogelijke verklaring voor het continueren van het hoge niveau van alcohol- en drugsgerelateerde overlastincidenten in 2021 (ten opzichte van 2020) is volgens de experts in de duidingssessie van 2022 dat drugsgerelateerde overlast mogelijk niet zozeer gerelateerd is aan uitgaansdrugs of aan personen die uitsluitend middelen gebruiken in uitgaansgelegenheden. De overlast is mogelijk vooral gerelateerd aan personen die (ook) drugs gebruiken buiten uitgaansgelegenheden. De tijdelijke sluiting van de horeca in 2021 zal volgens de experts op dergelijke overlastincidenten geen of beperkte invloed hebben gehad ​[5]​. In de duidingssessie van 2021 werd in dit verband opgemerkt dat dat de relatief sterke stijging van geregistreerde overlastincidenten in 2020 mogelijk verband houdt met de beperkingen in de toegang tot zorg tijdens de coronapandemie ​[6]​. Daardoor is een deel van de ex-gebruikers mogelijk teruggevallen in het gebruik van alcohol en drugs. Dat zou de overlast door alcohol en drugs vergroot kunnen hebben ​[6]​.
 • Tijdens de duidingssessie in 2021 wezen experts op de mogelijke invloed van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) op de stijgende trend van de afgelopen jaren. Deze wet is in 2017 in werking getreden en heeft opsporingsinstanties meer mogelijkheden geboden om drugsgebruik bij geweld te signaleren en vast te stellen. Hierdoor is het denkbaar dat de gesignaleerde stijging vanaf 2017 vooral een registratie-effect betreft ​[6]​.

Tabel 17.3.2 Totaal aantal geregistreerde incidenten van overlast door alcohol en drugs, 2013-2022

 • Het aantal geregistreerde overlastincidenten door alcohol en drugs in heel Nederland lag in 2022 op 34 per 10.000 inwoners, terwijl dit aantal 26 incidenten per 10.000 inwoners in 2021 betrof. In 2013 waren dat 15 alcohol- en drugsgerelateerde overlastincidenten per 10.000 inwoners.
 • In de periode 2013-2022 was in bijna alle provincies sprake van een toename van het aantal overlastincidenten door alcohol en drugs per 10.000 inwoners. Over deze periode nam het aantal geregistreerde overlastincidenten door alcohol en drugs per 10.000 inwoners relatief het sterkste toe in de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Drenthe. Alleen in de provincie Limburg was er in de periode 2013-2022 sprake van een daling.
 • De stijging was tussen 2021 en 2022 het grootst in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Alleen in de provincie Limburg daalde het aantal geregistreerde alcohol- en drugsgerelateerde overlastincidenten in 2022.
 • Het beeld van 2022 lijkt af te wijken van 2021. Toen steeg het aantal geregistreerde overlastincidenten minder hard en was er zelfs in meerdere provincies een daling zichtbaar. In 2021 was de stijging het grootst in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland. De afname van het aantal overlastincidenten was in dat jaar het sterkst in de provincies Limburg, Drenthe, Zeeland, Overijssel en Groningen. Het beeld van 2022 komt in grotere mate overeen met 2020 toen de overlastincidenten in alle provincies stegen. In 2020 was de stijging van het aantal geregistreerde overlastincidenten door alcohol en drugs het sterkst in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel.
 • Uit de duidingssessie in 2021 bleek dat er signalen zijn dat in provincies waar de stijging van geregistreerde overlastincidenten het sterkst was, in 2020 meer verzet is geweest tegen de coronamaatregelen die de gelegenheden beperkten waarin alcohol en drugs in gezelschap gebruikt konden worden. Dit biedt een mogelijke verklaring voor het relatief hoge aantal overlastincidenten in deze provincies ​[6]​. In de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Flevoland bleef in 2020 het aantal geregistreerde incidenten (per 10.000 inwoners) nagenoeg stabiel.

Figuur 17.3.1 Geregistreerde overlastincidenten door alcohol en drugs, per provincie, 2013-2022, in aantallen (per 10.000 inwoners)

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  CBS . Veiligheidsmonitor 2019. Den Haag: CBS; 2020 p.
 2. 2.
  CBS. Veiligheidsmonitor 2021. Den Haag; 2021.
 3. 3.
  Politie. Geregistreerde overlast; soort overlast, gemeentelijke indeling 2022 [Internet]. 2022. Available from: https://data.politie.nl/#/Politie/nl/dataset/47021NED/table?ts=1650387811612
 4. 4.
  Politie. Geregistreerde overlast; soort overlast, gemeentelijke indeling 2023 [Internet]. 2023. Available from: https://data.politie.nl/#/Politie/nl/dataset/47021NED/table?ts=1681893074031
 5. 5.
  Regioplan. Notitie opbrengsten groepsgesprekken. 2022.
 6. 6.
  Regioplan. Notitie opbrengsten groepsgesprekken. 2021.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.