HomeEcstasy (MDMA)6.5 Gebruik: internationale vergelijking

6.5 Gebruik: internationale vergelijking

6.5.1 Algemene bevolking internationaal

In het kort: Binnen Europa staan Nederlandse jongvolwassenen (15-34 jaar) en volwassenen (15-64 jaar) bovenaan als het gaat om het gebruik van ecstasy (MDMA). Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek en wordt ondersteund door bevindingen uit rioolwateronderzoek waar drie Nederlandse steden in de Europese top 5 staan.

Snel naar:

Het EMCDDA verzamelt gegevens over het drugsgebruik in de algemene bevolking, waaronder jongvolwassenen, in een aantal Europese landen ​[1]​​. In de Verenigde Staten wordt het bevolkingsonderzoek naar drugsgebruik uitgevoerd door de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ​[2]​. In Canada bestaat er hiervoor de Canadian Alcohol and Drugs Survey (CADS) ​[3]​​ en in Australië is er het Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) ​[4]​​. De gegevens zijn gebaseerd op vragenlijsten die de door deelnemers zelfstandig zijn ingevuld.

Voor de bevolkingsonderzoeken geldt dat verschillen in peiljaar, meetmethoden en steekproeven een precieze vergelijking bemoeilijken. Ook kan het zijn dat in landen waar het stigma op drugsgebruik hoog is, respondenten minder geneigd zijn om eerlijk te antwoorden over hun drugsgebruik.

Voor het vergelijken van verschillende landen en regio’s richt de NDM zich vooral op de resultaten van vragenlijstonderzoek in de nationale bevolking. In aanvulling hierop wordt gebruikgemaakt van andere gegevensbronnen, zoals rioolwateranalyses van het SCORE onderzoek ​[5]​. Op de website van het EMCDDA kunnen de resultaten van deze analyses voor een groot aantal steden in Europa worden gevolgd..

Rioolwateranalyses geven een beeld van de totale hoeveelheid drugs aangetroffen in het rioolwater in een stad. Hiervoor wordt gedurende één week van het jaar gemeten. Een belangrijk voordeel van deze methode is dat deze niet afhankelijk is van zelfrapportage of de bereidheid van mensen om aan onderzoek deel te nemen. Bij vragenlijstonderzoek leidt dit in het algemeen tot onderrapportage van drugsgebruik. Zo nemen zware en problematische gebruikers vaak niet deel aan dit soort onderzoek. Daarnaast worden pieken en dalen in de week zichtbaar en geven jaarlijkse herhalingen een beeld van trends. Beperkingen van rioolwateranalyses zijn onder andere dat niet kan worden vastgesteld hoeveel gebruikers er zijn en wat hun kenmerken zijn. Zo kan het zijn dat een kleine groep mensen veel gebruikt of een grote groep mensen beperkt gebruikt. Daarnaast kan alleen voor cannabis, cocaïne en ketamine met zekerheid worden vastgesteld dat de gemeten hoeveelheden afkomstig zijn van menselijk gebruik. Bij de andere middelen (MDMA en (meth)amfetamine) wordt alleen de stof zelf gemeten. De gemeten waarden in het rioolwater kunnen afkomstig zijn van gebruikers, maar ook van dumpingen. In 2023 zijn gegevens verzameld in verschillende Europese steden ​[5]​. Er zijn metingen gedaan naar cannabis, cocaïne, ecstasy (MDMA), (meth)amfetamine en ketamine. Voor Nederland zijn vanaf 2011 voor de meeste middelen (trend)gegevens beschikbaar. Deelnemende steden zijn Amsterdam, Eindhoven en Utrecht en vanaf 2023 nemen ook Rotterdam en Leeuwarden deel.

Vragenlijstonderzoek

Europa

Het EMCDDA rapporteert gegevens over het gebruik van ecstasy voor in totaal 29 Europese landen ​[1]​.

 • Na cannabis en cocaïne is ecstasy de meest gebruikte drug in Europa. In 2022 had in Nederland 12,7% van de bevolking van 15-64 jaar ooit in het leven ecstasy gebruikt. Nederland staat daarmee op de eerste plaats, gevolgd door Ierland. De laagste percentages werden gevonden in Griekenland (0,6%) en Turkije (0,4%).
 • Het percentage laatste-jaar-gebruik van ecstasy onder de 15-64-jarigen varieert in de 29 landen van 0,1% in Portugal en Turkije tot 4,9% in Nederland. Nederland staat hiermee ook wat betreft laatste-jaar-gebruik op de eerste plaats, gevolgd door Ierland met 2,7%.
 • Ook het gebruik van ecstasy onder de jongvolwassenen van 15-34 jaar is in Nederland met 9,8% het hoogst van de onderzochte landen. Het EU-gemiddelde voor het laatste-jaar-gebruik in deze leeftijdsgroep lag op 2,2%.

Verenigde staten, Australië en Canada

De cijfers uit de overige landen ​[2–4]​ suggereren dat vooral het ooitgebruik in Australië relatief hoog is. Australië rapporteert daarbij ook een toename in het gebruik van ecstasy tussen 2016 en 2023 ​[4]​.

Rioolwateranalyses in Europese steden

Voor 2023 rapporteerde het EMCDDA gegevens over ecstasy (MDMA) uit rioolwateranalyses in 90 steden ​​[5]​​. Omdat voor deze analyses de stof MDMA zelf gemeten is, kan niet met zekerheid vastgesteld worden of deze afkomstig is van gebruik door mensen. De gemeten waarden in het rioolwater kunnen bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van dumpingen (zie Gegevensbronnen). Het is niet bekend in welke mate de metingen door dumpingen beïnvloed worden. 

 • Vier van de vijf Nederlandse deelnemende steden staan in de top 10 van steden met de hoogste dagelijkse load MDMA. Vanwege een drugslozing in het riool werd Eindhoven in deze meting niet meegenomen. Ook in steden in België, Duitsland en Frankrijk werden hoge loads MDMA gevonden. Antwerpen-Zuid staat op de 1e plaats. Rotterdam en Amsterdam staan respectievelijk op plaats 2 en 3. Een kanttekening bij de cijfers is dat in een aantal van deze steden veel (drugs)toeristen komen. Een deel van de MDMA-resten in het rioolwater zal van deze groep afkomstig zijn, waardoor het beeld voor sommige steden vertekend kan zijn.
 • In de meeste deelnemende steden zijn de gemiddelde dagelijkse loads MDMA in het weekend een stuk hoger dan de gemiddelde loads op doordeweekse dagen. Dit geldt ook voor de Nederlandse steden. Dit lijkt aan te sluiten bij het feit dat MDMA en ecstasy met name recreatief worden gebruikt in het uitgaansleven.

 • In de periode tussen 2011 en 2023 schommelen de gemeten loads in elk van de steden (Amsterdam, Utrecht en Eindhoven). Er zijn niet voor alle steden in alle jaren gegevens beschikbaar. Een eenduidige trend is niet goed vast te stellen. Ten opzichte van vorig jaar lijken de gemiddelde dagelijkse loads MDMA voor Amsterdam en Utrecht ongeveer gelijk gebleven. Voor Rotterdam en Leeuwarden is in 2023 voor het eerst gemeten en zijn dus geen trendgegevens beschikbaar.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  EMCDDA. European Drug Report 2024: 11 Jun 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/event/2024/06/launch-event-european-drug-report-2024_en
 2. 2.
  SAMHSA. 2022 NSDUH Detailed Tables: Publication Date: November 13, 2023 [Internet]. 2023. Available from: https://www.samhsa.gov/data/report/2022-nsduh-detailed-tables
 3. 3.
  CADS. Canadian Alcohol and Drugs Survey: Survey data for 2019: Date modified: 2021-12-20 [Internet]. 2021. Available from: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-alcohol-drugs-survey.html
 4. 4.
  AIHW. National Drug Strategy Household Survey 2022–2023: Use of illicit drugs: Last updated: 29 Feb 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/national-drug-strategy-household-survey/contents/use-of-illicit-drugs
 5. 5.
  EMCDDA. Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study: Page last updated: 20 March 2024 [Internet]. 2024. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.