HomeEcstasy (MDMA)6.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

6.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

Deze paragraaf beschrijft gegevens over het gebruik van ecstasy op basis van landelijke onderzoeken naar middelengebruik onder representatieve steekproeven van scholieren van het voortgezet onderwijs en van studenten van het MBO en HBO. Daarna worden gegevens gepresenteerd van uiteenlopende landelijke, regionale en lokale onderzoeken in verschillende groepen jongeren en jongvolwassenen.

Ecstasy staat al jaren bekend als meest gebruikte ‘partydrug’ in het uitgaansleven, en dit wordt bevestigd door de gebruiksprevalenties uit verschillende landelijke en regionale onderzoeken onder uitgaanders, ook in 2020. Onder scholieren leek er sprake te zijn van een dalende trend, maar het gebruik is in 2019 weer toegenomen, terwijl dit voor andere middelen zoals cannabis niet zo is. Ecstasy is ook bij verschillende groepen van kwetsbare jongeren na cannabis de meest gebruikte drug.

Scholieren van het regulier voortgezet onderwijs

Kerncijfers over het gebruik van middelen onder scholieren (12-16 jaar) worden om de twee jaar alternerend gemeten in het Peilstationsonderzoek scholieren en de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. Sinds de meting van 2017 is de HBSC-studie wat betreft de steekproef vergelijkbaar met het Peilstationsonderzoek (zie bijlage B1). De kerncijfers voor 2019 zijn ook uitgesplitst naar demografie.

6.3.1 Kerncijfers en trends scholieren regulier onderwijs

Kerncijfers 2019

Ecstasy en andere harddrugs worden door aanzienlijk minder leerlingen van het voortgezet onderwijs gebruikt dan cannabis, maar het is wel na cannabis de meest gebruikte drug.

  • In 2019 rapporteert 1,7% van de leerlingen ooit wel eens ecstasy gebruikt te hebben (tabel 6.3.1) ​[1]​.

Tabel 6.3.1           Percentage ecstasygebruikers onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar. Peiljaar 2019

Trends in ecstasygebruik

Sinds halverwege de jaren tachtig wordt middelengebruik onder scholieren gemonitord. Sinds 2017 zijn het Peilstationsonderzoek en de HBSC-studie met elkaar vergelijkbaar. Daarom zijn om de twee jaar nieuwe trendgegevens beschikbaar (zie figuur 6.3.1).

  • Het ooitgebruik van ecstasy daalde tussen 2015 en 2017 sterk van 1,9% naar 1,0%. In 2019 steeg het weer naar 1,7%. Het lijkt in 2017 daarom om een tijdelijke dip te gaan en niet om een structurele daling ​[1]​. Voor andere middelen zoals cannabis bleef het gebruik gelijk ten opzichte van 2017.
  • De trend voor het percentage leerlingen dat in het afgelopen jaar nog ecstasy had gebruikt vertoonde hetzelfde patroon en halveerde tussen 2015 en 2017, maar steeg in 2019 weer tot hetzelfde niveau als in 2015 (figuur 6.3.1).

Figuur 6.3.1         Gebruik van ecstasy onder scholieren van het voortgezet onderwijs van 12-16 jaar, vanaf 2003

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Rombouts M, Van Dorsselaer S, Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Kleinjan M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.