HomeEcstasy (MDMA)6.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

6.3 Gebruik: jongeren en jongvolwassenen

6.3.1 Kerncijfers en trends scholieren regulier onderwijs

In het kort: Het percentage scholieren in Nederland dat ervaring heeft met ecstasy (XTC) ligt al sinds 2003 op hetzelfde niveau, namelijk rond de 2%. Naarmate scholieren ouder worden stijgt het aandeel dat ervaring heeft met ecstasy (zie § 6.3.2). Jongens, havo-scholieren en scholieren met een migratieachtergrond hebben vaker ervaring met ecstasy dan meisjes, vmbo-ers, vwo-ers en scholieren zonder migratieachtergrond (zie § 6.3.2).

Snel naar:

Kerncijfers over het gebruik van middelen onder scholieren van 12 tot en met 16 jaar worden om de twee jaar alternerend verzameld via het Peilstationsonderzoek Scholieren en via de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. Sinds de meting van 2017 is de HBSC-studie wat betreft de steekproef vergelijkbaar met het Peilstationsonderzoek (zie bijlage B1). In 2021 werd de HBSC-studie uitgevoerd in het voortgezet onderwijs in 288 klassen en konden de gegevens worden geanalyseerd van 5733 leerlingen, waaronder 5243 scholieren van 12 tot en met 16 jaar ​[1]​. In de HBSC-studie wordt het laatste-jaar-gebruik niet gerapporteerd, voor de NDM is het-laatste-jaar-gebruik op hoofdniveau geanalyseerd. Bij de uitsplitsingen naar schoolniveau, herkomst, gezinsvorm en gezinswelvaart rapporteert de NDM net zoals de HBSC-studie uitsluitend het ooitgebruik en het laatste-maand-gebruik.

Kerncijfers 2021

Na cannabis is ecstasy de meest gebruikte drugs onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Daarbij ligt het percentage leerlingen dat ervaring heeft met ecstasy wel veel lager dan bij cannabis.

  • In 2021 rapporteerde 1,9% van de leerlingen ooit ecstasy gebruikt te hebben ​[1]​.

Ecstasygebruik in het voortgezet onderwijs, 12 t/m 16 jaar (%). Peiljaar 2021

Trends in het gebruik van ecstasy

Sinds halverwege de jaren tachtig wordt middelengebruik onder scholieren gemonitord. Sinds 2017 zijn het Peilstationsonderzoek en de HBSC-studie met elkaar vergelijkbaar, waardoor om de twee jaar nieuwe trendgegevens beschikbaar zijn.

  • Het ooit-gebruik van ecstasy is sinds 2003 stabiel rond de 2%. Uitzondering daarop is 2017 toen het ooit-gebruik op 1,0% lag. De afname in 2017 blijkt een tijdelijke dip en niet een structurele daling ​[1]​.
  • De trend voor het percentage leerlingen dat in het afgelopen jaar nog ecstasy had gebruikt vertoonde hetzelfde patroon en bevindt zich sinds 2003 ook op ongeveer hetzelfde niveau, met uitzondering van het jaar 2017.
  • Het laatste-maand-gebruik schommelt tussen 0,5 en 1% maar verschilt tussen de verschillende jaren niet significant.

Figuur 6.3.1         Trends in ecstasygebruik in het voortgezet onderwijs, naar geslacht, 12 t/m 16 jaar (%)

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Boer M, Van Dorsselaer S, De Looze M, De Roos S, Brons H, Van den Eijnden R, et al. HBSC 2021: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2022.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.