HomeEcstasy6.2 Gebruik: algemene bevolking

6.2 Gebruik: algemene bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over ecstasygebruik in 2021, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

Gegevensbronnen

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van ecstasy (XTC) in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

De coronapandemie heeft mogelijk invloed gehad op het ecstasygebruik in de algemene bevolking. Op basis van de cijfers uit de Gezondheidsenquête kunnen hierover echter geen uitspraken worden gedaan. De gegevens die worden gepresenteerd zijn namelijk door het hele jaar 2020 verzameld. Omdat vaak terug wordt gevraagd naar een periode van één jaar voor het afnemen van de vragenlijst (laatste-jaar-gebruik), hebben de cijfers deels betrekking op het gedrag van de deelnemers in het jaar 2019. Meer informatie over de impact van de coronapandemie op het gebruik van ecstasy is te vinden in § 6.1.2.

Naast gegevens over het gebruik van ecstasy in de algemene bevolking en demografische verschillen in Nederland, wordt er beperkt gebruik gemaakt van rioolwateranalyses. Deze gegevens worden hieronder en in § 6.5.1 genoemd. Het is nog onduidelijk tot in hoeverre een goede regionale vergelijking gemaakt kan worden tussen verschillende regio’s en in de mate van het drugsgebruik op basis van analyses van het rioolwater (zie Bijlage B7). Het gaat hieronder om de rioolwateranalyses met gegevens over het drugsgebruik in 3 Nederlandse steden ​[1]​.

6.2.1 Kerncijfers en trends algemene bevolking

Kerncijfers 2020

Ecstasy is na cannabis de meest gebruikte drug in Nederland. Eén op de tien Nederlanders (9,7%) van 18 jaar en ouder heeft ooit in zijn of haar leven ecstasy gebruikt (zie onderstaande tabel). Dit komt neer op ongeveer 1,3 miljoen volwassen Nederlanders. In het laatste jaar gebruikte 3,1% van de volwassenen ecstasy. Dat komt neer op 430 duizend volwassen Nederlanders. Ongeveer een kwart (0,8%) van deze groep gebruikte ecstasy nog in de afgelopen maand.

Tabel 6.2.1           Percentage en aantal ecstasygebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2020

Trends in ecstasygebruik

Vanaf 2015 zijn jaarlijks vergelijkbare gegevens beschikbaar over het gebruik van ecstasy in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder (zie ook bijlage A1).

  • Het ooitgebruik van ecstasy onder volwassenen neemt al jaren gestaag toe. Het percentage is in 2020 hoger dan in 2019 en alle meetjaren daarvoor. Het verschil tussen 2019 (8,8%) en 2020 (9,7%) is niet statistisch significant.
  • Het laatste-jaar-gebruik van ecstasy steeg tussen 2018 en 2019, van 2,8% naar 3,4%. Deze stijging deed zich met name voor onder mannen, jongvolwassenen en hoogopgeleiden. In 2020 heeft deze trend zich niet voortgezet.
  • Het laatste-maand-gebruik daalde in 2020 (0,8%) vergeleken met 2019 (1,2%). In het laatste-maand-gebruik is mogelijk een effect van de coronamaatregelen te zien.
  • Deze daling is in lijn met de bevindingen uit de factsheet ‘Uitgaansgedrag en middelengebruik tijdens de coronapandemie van maart tot september 2020‘, waar het percentage uitgaande jongeren dat in 2020 ecstasy gebruikte daalde ten opzichte van 2019. De bevindingen zijn ook in lijn met het jaarbericht van het DIMS, waar het aandeel ecstasy samples dat in 2020 werd aangeboden ook is lager lag dan in 2019. Deze daling is mogelijk deels te verklaren door het wegvallen van het uitgaansleven en met name het gemis van festivals en clubavonden ten gevolge van de coronamaatregelen. Wel is het van belang om op te merken dat het laatste-jaar-gebruik nog steeds boven het niveau van alle jaren voor 2019 ligt, het effect van het wegvallen van het uitgaanleven lijkt dus beperkt.
  • De rioolwateranalyses waarin de hoeveelheid MDMA in het rioolwater in drie Nederlandse steden gemeten werd vertoonde, in lijn met andere indicatoren, een dalende trend tijdens de coronajaren. In Amsterdam en Eindhoven daalde de hoeveelheid MDMA in het rioolwater in de coronajaren 2020 en 2021 ten opzichte van 2019. In Utrecht daalde de hoeveelheid al eerder, namelijk vanaf 2018. Maar over een langere periode bezien schommelen de hoeveelheden die aangetroffen worden flink. Hierbij moeten wel de kanttekeningen in acht worden genomen zoals beschreven in de bijlagen (zie bijlage B7).

Figuur 6.2.1         Ecstasygebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder vanaf 2015, naar geslacht

Aanvullende informatie

  1. 1.
    EMCDDA. Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study: Page last updated: March 2022 [Internet]. 2022. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en#source-data

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.