HomeDrugscriminaliteit16.6.2 Inbeslagnames van drugs en ontmantelingen van productielocaties tijdens de coronacrisis

16.6.2 Inbeslagnames van drugs en ontmantelingen van productielocaties tijdens de coronacrisis

In beslag genomen drugs

Inbeslagnames Douane

De Douane heeft gerapporteerd over inbeslagnames in de eerste helft van 2020. Hoewel het aantal en de omvang van inbeslagnames over de jaren voor de meeste middelen fluctueerden, bedroeg de omvang van inbeslaggenomen cocaïne in de eerste halfjaar van 2020 al meer dan de helft van heel 2019 ​[1]​.

In beslag genomen chemicaliën voor drugsproductie

Uit informatie van de Douane en de FIOD blijkt dat zij het afgelopen jaar signalen ontvingen dat de meeste zendingen (pre-)precursoren (met bronland China) niet meer rechtstreeks naar Nederland kwamen, maar via andere EU-lidstaten ons land bereikten. Deze trend lijkt ook in het eerste halfjaar van 2020 voortgezet. De opsporingsinstanties zagen dat minder zendingen werden onderschept, maar dat de productie van synthetische drugs niet afnam. De (internationale) maatregelen rondom COVID-19 leken hierin niets te hebben veranderd.

Dit is mogelijk te verklaren doordat, voor zover bekend op het moment van dit schrijven, het goederentransport en vrachtverkeer in Nederland ten tijde van de coronamaatregelen doorgang vonden. Data van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer toont bijvoorbeeld dat het vrachtverkeer in Nederland vooral tussen medio maart en medio mei 2020 op een lager niveau lag dan in die periode in 2019, maar daarna grotendeels herstelde. Het goederenvervoer via de zeevaart lag in de periode medio maart tot medio september echter onder het niveau van 2019 ​[2]​. Internationale verzendingen van postpakketten lijken, ondanks vertragingen naar sommige bestemmingen, doorgegaan te zijn ​[3]​.

Ontmantelde productielocaties voor synthetische drugs

In het eerste halfjaar van 2020 werden meer productielocaties en meer opslagplaatsen ontdekt dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Deze stijging was vermoedelijk (ten dele) het gevolg van gebruik van informatie uit de gekraakte PGP server ‘Encrochat’ ​[4]​.

Productielocaties

 • Ten opzichte van de eerste helft van 2018 en 2019 is het aantal meldingen van ontmantelde productielocaties in Nederland in de eerste helft van 2020 gestegen.
 • De meeste meldingen kwamen de eerste helft van 2020 uit de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland.
 • In alle provincies, uitgezonderd Flevoland en Limburg, was het aantal ontmantelde productielocaties minimaal de helft van het aantal ontmantelde productielocaties in heel 2019. De stijging van het aantal ontdekte productielocaties was het sterkste in de provincies Drenthe, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland.

Opslagplaatsen

 • Het aantal gemelde opslagplaatsen is in de eerste zes maanden van 2020 gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2019. In 2018 lag het aantal gemelde opslagplaatsen hoger.
 • In de provincie Noord-Brabant werden het eerste halfjaar van 2020 de meeste opslagplaatsen geregistreerd, gevolgd door Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland en Limburg.
 • In Noord-Holland en Zuid-Holland werden tot halverwege 2020 al meer opslaglocaties geregistreerd dan in heel 2019.

Dumplocaties

 • Het aantal geregistreerde dumplocaties was in het eerste halfjaar van 2020 vergelijkbaar met 2019. In 2018 ging het in dezelfde periode om twee keer zo veel meldingen.
 • De meeste meldingen van afvaldumpingen in de eerste zes maanden van 2020 waren, net als meldingen over productielocaties en opslagplaatsen, afkomstig uit provincie Noord-Brabant, daarna volgden Limburg en Gelderland. In de meeste regio’s ging het om minder dan de helft van het hele jaar 2019. Bij de cijfers moet aangetekend worden dat niet alle dumpingen bij de LFO gemeld werden.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Douane. Halfjaarcijfers douane inbeslagnames [Internet]. 2020. Available from: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/halfjaarcijfers-douane.
 2. 2.
  Taale H, Olde Kalter M, De Bruin R, Barnas B. Achtergrondrapportage ‘Monitor mobiliteit tijdens COVID-19’’.’ Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, M&E-team DGMo; 2020.
 3. 3.
  PostNL. Vertragingen internationale post- en pakketbezorging [Internet]. 2021. Available from: https://www.postnl.nl/klantenservice/actuele-vertragingen/buitenland/.
 4. 4.
  Politie. ERISSP Landelijk overzicht Synthetische Drugs 1e helft 2020: Definitief: Versie1.4: Versiedatum 31 augustus 2020. Den Haag: Cluster Synthethische Drugs Intel & Expertise; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.