GHB
HomeGHB9.2.2 Gebruik onder groepen in de volwassen bevolking

9.2.2 Gebruik onder groepen in de volwassen bevolking

Let op: Er zijn nieuwe kerncijfers over GHB-gebruik in 2023, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

In het kort: Het ooitgebruik van GHB was in 2022 het hoogst onder mannen, 18-49-jarigen en middelbaar- en hoogopgeleiden. 

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van GHB of GBL in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête. Deze enquête wordt jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 . Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Kerncijfers over GHB-gebruik in de bevolking van 18 jaar en ouder zijn vanaf 2015 beschikbaar. Voor meer informatie over de Gezondheidsenquête zie bijlage A1 en voor meer informatie over de Leefstijlmonitor zie bijlage A2.

De cijfers over het ooitgebruik van GHB kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst en stedelijkheid. Het aantal laatste-jaar-gebruikers en laatste-maand-gebruikers van GHB in de steekproef is te klein om uit te splitsen naar deze demografische kenmerken. 

Geslacht

Meer mannen (2,3%) dan vrouwen (1,3%) hadden in 2022 ervaring met GHB (zie onderstaande tabel). 

Leeftijd

Het ooitgebruik van GHB lag in 2022 lager onder volwassenen van 50 jaar en ouder (0,5%) vergeleken met 18-29-jarigen (3,2%) en 30-49-jarigen (3,1%) (zie onderstaand figuur). In het aanvullende onderzoek LSM-A Middelen werd in 2022 aan GHB-gebruikers gevraagd op welke leeftijd zij dit middel voor het eerst namen. 

  • De gemiddelde startleeftijd van de gebruikers was 31,6 jaar. Deze leeftijd lag hoger dan voor de meeste andere middelen, zoals ecstasy (22,4 jaar) of amfetamine (22,0 jaar). 
  • De helft van de volwassenen die in het afgelopen jaar GHB gebruikten, gebruikte dit middel tussen 21 en 41 jaar voor het eerst. Een kwart van de gebruikers was jonger toen ze voor het eerst gebruikten, en een kwart was ouder. 
  • Lees meer over GHB-gebruik onder jongeren en jongvolwassen op deze pagina.

Figuur 9.2.2         Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder, naar leeftijdsgroep. Peiljaar 2021

Opleidingsniveau

Het ooitgebruik van GHB was onder de hoogopgeleiden (2,2%) hoger dan onder de laagopgeleiden (1,2%). De middelbaar opgeleiden zaten daar tussen in en verschilden niet van de andere groepen (zie onderstaande tabel). 

Tabel 9.2.2           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau. Peiljaar 2021

Herkomst

Er zijn geen statistisch significante verschillen gevonden in het ooitgebruik van GHB naar herkomst (zie onderstaande tabel). 

Tabel 9.2.3           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder naar migratieachtergrondI. Peiljaar 2021

Stedelijkheid

Er zijn geen statistisch significante verschillen gevonden in het ooitgebruik van GHB naar stedelijkheid (zie onderstaande tabel). 

Tabel 9.2.4           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder naar stedelijkheidI. Peiljaar 2021

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.