HomeGHB9.2.2 Demografische kenmerken algemene bevolking

9.2.2 Demografische kenmerken algemene bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over GHB-gebruik in 2021, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

De cijfers over het gebruik van GHB en GBL kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en stedelijkheid. Het aantal laatste-jaar- en laatste-maand-gebruikers van GHB in de steekproef is te klein om nader uit te splitsen naar deze demografische kenmerken.

Geslacht

Meer mannen (2,3%) dan vrouwen (1,5%) hebben in 2020 ervaring met GHB (zie onderstaande tabel).

Leeftijd

Het ooitgebruik van GHB ligt in 2020 het hoogst onder de 30-39-jarigen (4,9%) (zie onderstaande figuur).

In het aanvullende onderzoek LSM-A Middelen werd aan GHB-gebruikers gevraagd op welke leeftijd zij dit middel voor het eerst namen.

  • De gemiddelde startleeftijd van de gebruikers is 27,2 jaar. Deze leeftijd ligt wat hoger dan voor de meeste andere middelen zoals ecstasy of amfetamine.
  • De helft van de volwassenen die in het afgelopen jaar GHB gebruikten, gebruikte dit middel tussen 23 en 30 jaar voor het eerst. Een kwart van de gebruikers was jonger toen ze voor het eerst gebruikten, en een kwart was ouder.

Figuur 9.2.2         Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder, naar leeftijdsgroep. Peiljaar 2020

Opleidingsniveau

Het ooitgebruik van GHB is bij de laagopgeleiden lager dan bij de middelbaar opgeleiden en hoogopgeleiden (zie onderstaande tabel). Het ooitgebruik in de groep middelbaar opgeleiden is in 2020 hoger dan in voorgaande jaren.

Tabel 9.2.2           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveauI. Peiljaar 2020

Migratieachtergrond

Er zijn geen statistisch significante verschillen gevonden in het ooitgebruik van GHB naar migratieachtergrond, mogelijk vanwege te kleine aantallen in de verschillende groepen (zie onderstaande tabel).

Tabel 9.2.3           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder naar migratieachtergrondI. Peiljaar 2020

Stedelijkheid

In de (zeer) sterk stedelijke gebieden is in 2020 het ooitgebruik van GHB hoger dan in de weinig/niet stedelijke gebieden (2,3% tegenover 1,5%) (zie onderstaande tabel).

Tabel 9.2.4           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder naar stedelijkheidI. Peiljaar 2020

Aanvullende informatie

Bronnen

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.