GHB
HomeGHB9.2.2 Gebruik onder groepen in de volwassen bevolking

9.2.2 Gebruik onder groepen in de volwassen bevolking

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van GHB of GBL in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête. Deze enquête wordt jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

De cijfers over het ooitgebruik van GHB kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en stedelijkheid. Het aantal laatste-jaar-gebruikers en laatste-maand-gebruikers van GHB in de steekproef is echter te klein om uit te splitsen naar deze demografische kenmerken.

Geslacht

Meer mannen (3,0%) dan vrouwen (0,8%) hadden in 2021 ervaring met GHB (zie onderstaande tabel).

Leeftijd

Het ooitgebruik van GHB lag in 2021 het hoogst onder de 30-39-jarigen (4,7%), gevolgd door de 40-49-jarigen (3,1%) en de 25-29-jarigen (3,0%) (zie onderstaand figuur).

In het aanvullende onderzoek LSM-A Middelen werd in 2020 aan GHB-gebruikers gevraagd op welke leeftijd zij dit middel voor het eerst namen.

  • De gemiddelde startleeftijd van de gebruikers was 27,2 jaar. Deze leeftijd lag wat hoger dan voor de meeste andere middelen, zoals ecstasy of amfetamine.
  • De helft van de volwassenen die in het afgelopen jaar GHB gebruikten, gebruikte dit middel tussen 23 en 30 jaar voor het eerst. Een kwart van de gebruikers was jonger toen ze voor het eerst gebruikten, en een kwart was ouder.

Figuur 9.2.2         Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder, naar leeftijdsgroep. Peiljaar 2021

Opleidingsniveau

Het ooitgebruik van GHB was bij de hoogopgeleiden (2,4%) hoger dan bij de laagopgeleiden (1,4%) (zie onderstaande tabel).

Tabel 9.2.2           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau. Peiljaar 2021

Migratieachtergrond

Er zijn geen statistisch significante verschillen gevonden in het ooitgebruik van GHB naar migratieachtergrond (zie onderstaande tabel).

Tabel 9.2.3           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder naar migratieachtergrondI. Peiljaar 2021

Stedelijkheid

In de (zeer) sterk stedelijke gebieden was in 2021 het ooitgebruik van GHB hoger dan in de weinig/niet stedelijke gebieden (2,3% tegenover 1,4%) (zie onderstaande tabel).

Tabel 9.2.4           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder naar stedelijkheidI. Peiljaar 2021

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.