GHB
HomeGHB9.2 Gebruik: algemene bevolking

9.2 Gebruik: algemene bevolking

9.2.1 Kerncijfers en trends algemene bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over GHB-gebruik in 2022, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

In het kort: Ongeveer 1,9% van de volwassen Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft ooit GHB gebruikt, dit komt neer op ongeveer 260 duizend mensen. Tussen 2015 en 2021 schommelde dit percentage tussen 1,3% en 1,9%.

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van GHB of GBL in de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête. Deze enquête wordt jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Kerncijfers 2021

In eerdere edities van de Nationale Drug Monitor werd apart gerapporteerd over het gebruik van GHB en het gebruik van GBL. In aanvullende analyses werd echter gezien dat vrijwel alle GBL-gebruikers ook GHB-gebruikers zijn. Sinds 2020 is de vraagstelling in de enquête daarom veranderd, en hebben onderstaande cijfers betrekking op het gebruik van GHB al dan niet in combinatie met GBL.

In 2021 had 1,9% van de volwassenen ervaring met GHB (zie onderstaande tabel), en 0,4% had in het afgelopen jaar nog gebruikt. Dit komt neer op naar schatting 260 duizend volwassen Nederlanders die ooit GHB gebruikten, en 60 duizend van hen deden dit nog in het laatste jaar.

Tabel 9.2.1           Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2020

Trends in GHB-gebruik

Vanaf 2015 zijn vergelijkbare gegevens beschikbaar over het gebruik van GHB in de algemene Nederlandse bevolking in de leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder (zie onderstaand figuur).

  • Het gebruik van GHB is sinds de start van de metingen in 2015 voor de totale groep, van mannen en vrouwen samengenomen, op ongeveer hetzelfde niveau gebleven. Onder mannen schommelde het percentage laatste-jaar-gebruikers licht maar was het in 2021 weer op hetzelfde niveau als in 2015 (0,7%). Onder vrouwen was eveneens sprake van een schommeling maar is het percentage laatste-jaar-gebruikers in 2021 (0,1%) lager dan in 2015 (0,4%). 
  • Een beschrijving van de trends in GHB-gebruik voor de leeftijdsgroepen 15-64 jaar en 15-34 jaar (de leeftijdsgroepen van het EMCDDA) is te vinden in bijlage A3.

Figuur 9.2.1          Gebruik van GHB in de bevolking van 18 jaar en ouder vanaf 2015, naar geslacht

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.