HomeWetgeving, beleid en preventie2.2.4 Nationaal Preventieakkoord: conclusies

2.2.4 Nationaal Preventieakkoord: conclusies

Conclusies over de voortgang van het deelakkoord Roken

Een groot deel van de beschreven voortgang van de doelen binnen de vier thema’s van het deelakkoord Roken komt uit de eerste jaarlijkse voortgangsrapportage van het RIVM voor het jaar 2020 ​[1]​.

Van de 20 afspraken in het deelakkoord Roken voor 2020 zijn er 9 behaald, 6 niet en één bijna niet. Van de overige afspraken kon nog niet worden vastgesteld of ze behaald waren.

Haalbaarheid van de doelen uit het Preventieakkoord

Het RIVM heeft door middel van een quickscan een eerste inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de doelstellingen van het NPA, waaronder het deelakkoord Roken ​[2]​. De conclusie is dat het voorgestelde pakket aan maatregelen voor roken passend is bij de ambities voor de algemene bevolking. De ambities voor jongeren en zwangere vrouwen vergen echter nog aanvullende acties. In zijn reactie hierop schrijft de Staatssecretaris van VWS dat hij tevreden is met de voortgang van de afspraken, maar dat hij zich er van bewust is dat met de afgesproken maatregelen de ambities waarschijnlijk niet gehaald worden. Daarom heeft het RIVM de opdracht gekregen om samen met het veld te onderzoeken welke extra maatregelen substantieel kunnen bijdragen aan het behalen van de ambities. De quickscan zal elke vier jaar herhaald worden ​[3]​.

Gevolgen van de coronacrisis voor het Nationaal Preventieakkoord

De maatregelen die vanaf maart 2020 genomen zijn om het coronavirus te bestrijden, hadden ook grote impact op de vele partijen die bij het Nationaal Preventieakkoord betrokken zijn. Verschillende acties zijn dan ook uitgesteld, zoals de campagnes NIX18, Stoppen-met-roken en Matig alcoholgebruik, en de verdere ontwikkeling van lokale en regionale preventieakkoorden ​[3]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Giessen A, Boer J, Van Gestel I, Pees S, Douma E, Kuijpers T, et al. Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2020. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2021.
 2. 2.
  RIVM. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht: Synthese. Bilthoven: RIVM; 2018.
 3. 3.
  T.K.32793-484. Preventief gezondheidsbeleid: Brief regering: Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.