HomeCannabis3.8.2 Samenstelling en prijs

3.8.2 Samenstelling en prijs

THC-gehalte

Het Trimbos-instituut verzamelt via de jaarlijkse THC-monitor informatie over de sterkte van cannabis, dat wil zeggen de concentratie van werkzame bestanddelen, met name THC. Sinds 2000 worden geregeld monsters van verschillende cannabisvariëteiten aangekocht uit coffeeshops en chemisch geanalyseerd. De cannabis kan in Nederland gekweekt en/of gemaakt zijn of in het buitenland. In 2022 werden in 50 coffeeshops van de 565 coffeeshops cannabismonsters verzameld ​​[1]​. De 50 coffeeshops werden willekeurig geselecteerd.

 • Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet (de meest populaire variant) steeg van 14,6% in 2021 naar 17,2% in 2022. Het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet schommelde de afgelopen 15 jaar tussen de circa 15% en 18%.
 • Naast de meest populaire wiet worden jaarlijks wietmonsters getest die als het ‘sterkste’ worden beschouwd. Het gemiddelde THC-gehalte in wiet die werd aangekocht als het ‘meest sterk’ bleef stabiel ten opzichte van vorig jaar (17,0% in 2021 en 17,5% in 2022). Ook het gemiddelde THC-gehalte in de ‘meest sterke’ wiet schommelde de afgelopen 15 jaar tussen de circa 15% en 18%.
 • Het gemiddelde THC-gehalte in de als sterkst verkochte nederwiet (17,5%) was in 2022 ongeveer gelijk aan het gemiddelde THC-gehalte van de meest populaire nederwiet (17,2%).
 • Geïmporteerde wiet bevat gemiddeld minder THC dan Nederwiet. Het gemiddelde THC-gehalte in geïmporteerde wiet bleef ten opzichte van vorig jaar stabiel (4,0% in 2021 versus 2,4% in 2022). Van alle cannabissoorten was het gemiddelde THC-gehalte in de geïmporteerde wiet tot 2007 het meest stabiel. In 2008 en 2009 was sprake van een lichte stijging maar sindsdien is het THC-gehalte in deze cannabisvariant weer iets gedaald. Geïmporteerde wiet is tegenwoordig nog maar in een zeer beperkt aantal coffeeshops verkrijgbaar.
 • Het THC-gehalte in geïmporteerde hasj bleef stabiel ten opzichte van vorig jaar (24,3% in 2021 en 26,8% in 2022). In de afgelopen 10 jaar is het gemiddelde THC-gehalte van geïmporteerde hasj geleidelijk gestegen van circa 15% naar circa 25%.   
 • Het gemiddelde THC-gehalte in nederhasj steeg van 21,0% in 2021 naar 35,7% in 2022. Het gemiddelde THC-gehalte in nederhasj schommelde door de jaren tussen de circa 25% en 35%. Deze grote spreiding heeft waarschijnlijk te maken met het beperkt aantal samples dat in het verleden kon worden aangekocht. Dit jaar werd in 19 van de 50 coffeeshops nederhasj verkocht, vorig jaar in slechts 4 coffeeshops. Het flink gestegen gemiddelde gehalte van dit jaar is waarschijnlijk een betere reflectie van de werkelijkheid, omdat een groter aantal monsters is verzameld.

Figuur 3.8.1    Gemiddeld percentage THC in cannabisproducten, vanaf 2011

CBD-gehalte

Ook de concentratie van een ander bestanddeel van cannabis, namelijk cannabidiol (CBD), wordt in de THC-monitor gemeten. Het percentage CBD wordt uitgedrukt in de mediaan (vanwege de niet normale verdeling), de middelste waarde van alle gemeten percentages in de cannabismonsters.

 • Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Het mediane CBD gehalte van zowel de sterkste als de populairste nederwiet daalde van 0,1% in 2021, naar 0,0% in 2022. Dit wordt mede verklaard doordat dit jaar de varianten die verkocht werden als “CBD-wiet” niet meer geïncludeerd werden in de categorie sterkste of populairste nederwiet, in tegenstelling tot vorige jaren.
 • Er zijn aanwijzingen dat CBD sommige effecten van THC tegengaat, zoals acute psychotische symptomen, angst, en verslechtering van het geheugen (zie ook § 3.7). Vooral de verhouding tussen THC en CBD lijkt belangrijk te zijn. De nederwiet bevat relatief veel THC en weinig CBD. Voor geïmporteerde hasj is deze verhouding ‘gunstiger’ (d.w.z. een lagere THC:CBD-ratio). Het mediane CBD-gehalte in geïmporteerde hasj is het afgelopen jaar significant gestegen vergeleken met de meting van vorig jaar (2,2% in 2021 versus 3,2% in 2022). Toch is dit nog altijd een stuk lager dan de mediane gehaltes van een aantal jaar geleden.

Prijs van cannabis

De THC-monitor verzamelt ook gegevens over de gemiddelde prijs van een gram van de verschillende cannabisproducten die aangeschaft zijn in coffeeshops. De prijs van een gram van alle cannabissoorten bleef in 2022 gelijk ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van de geïmporteerde hasj.

 • In 2022 was de gemiddelde prijs voor een gram nederwiet 11,17 euro. De prijs is ten opzichte van 2021 (11,70 euro) niet veranderd. De prijs is sinds 2007 wel sterk gestegen, van circa 7 euro naar circa 11 euro.
 • Ook de prijs van de nederwiet die beschouwd wordt als sterkste wiet verschilde in 2022 (15,45 euro) niet van die in 2021 (14,21 euro). Voor de sterkste wiet werd ook een prijsstijging waargenomen sinds 2007, van circa 7 euro naar circa 14 euro.
 • De gemiddelde prijs van een gram geïmporteerde wiet schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de 4,00 en 6,00 euro per gram. In 2022 was de prijs gemiddeld 3,79 euro. De prijs voor geïmporteerde wiet bleef de afgelopen jaren stabiel.
 • De gemiddelde prijs voor een gram geïmporteerde hasj is de afgelopen jaren geleidelijk gestegen, van 6,29 euro in 2000 naar 11,74 vorig jaar. De gemiddelde prijs voor een gram geïmporteerde hasj daalde echter van 11,74 euro in 2021 naar 10,55 in 2022.
 • De gemiddelde prijs voor een gram nederhasj fluctueert in de loop van de tijd sterk; het gaat daarbij vaak om een beperkt aantal samples. De prijs verschilde in 2022 niet van de prijs in 2021 (12,53 euro versus 13,80 euro).
 • In 2022 is er voor het eerst sinds de metingen geen verband gevonden tussen de prijs en het THC-gehalte van de cannabisproducten – dit geldt zowel voor hasj als wiet.

Tabel 3.8.2     Gemiddelde prijs in euro’s (€) per gram cannabisproduct in coffeeshops, vanaf 2011

Samenstelling en prijs van cannabis in het buitenland

In het buitenland wordt ook een toename in de sterkte en prijs van cannabis gerapporteerd.

 • Een vergelijkbare stijgende trend in het THC-gehalte en de prijs van cannabis als in Nederland deed zich voor in Europa tussen 2006 en 2016. Elk jaar waren gegevens verzameld via het EMCDDA netwerk van national focal points in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het THC-gehalte van wiet is van gemiddeld 5,0% naar 10,2% gestegen, en van hasj van 8,1% naar 17,2%. De prijs voor een gram wiet is gestegen van 7,36 euro naar 12,22 euro, en voor een gram hasj van 8,21 euro naar 12,27 euro. Er was een minimale verandering in het THC-gehalte en de prijs van hasj tussen 2006 en 2011, gevolgd door een grote stijging tussen 2011 en 2016 ​[2]​.
 • Ook tussen 2010 en 2019 werd een stijgende trend waargenomen in Europa in het THC-gehalte van zowel wiet als hasj. Het THC-gehalte van wiet steeg van 6,9% in 2010 naar 10,6% in 2019. Het THC-gehalte van hasj steeg van 7,6% naar 24,1% ​[3]​.
 • De stijging in de THC-concentratie in hasj in Europese landen, waaronder Nederland, hangt mogelijk samen met veranderingen in de cannabisteelt in Marokko. Planten met een hogere THC-concentratie en nieuwe productietechnieken zijn onlangs in Marokko geïntroduceerd ​[4]​.
 • Sinds 2012 is de verkoop van cannabis in enkele staten van de VS gelegaliseerd (zie ook § 3.5). In de staat Washington werd van ruim 31 miljoen wietsamples, gekocht tussen oktober 2014 en september 2016, het THC-gehalte bepaald. De wiet bevatte gemiddeld 20,6% THC en er was een duidelijke correlatie tussen de prijs en het THC-gehalte ​[5]​. De wiet die in Denver, Oakland, Sacramento en Seattle werd verkocht bevatte gemiddeld tussen de 13% en 19% THC ​[6]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Oomen P, Rigter S. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2021-2022). Utrecht: Trimbos-instituut; 2022.
 2. 2.
  Freeman TP, Groshkova T, Cunningham A, Sedefov R, Griffiths P, Lynskey MT. Increasing potency and price of cannabis in Europe, 2006–16. Vol. 114, Addiction. 2019. p. 1015–1023.
 3. 3.
  Manthey J, Freeman TP, Kilian C, Hugo L. Public health monitoring of cannabis use in Europe : prevalence of use, cannabis potency, and treatment rates. Vol. 10. 2021.
 4. 4.
  EMCDDA. European Drug Report 2019: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2019.
 5. 5.
  Smart R, Caulkins JP, Kilmer B, Davenport S, Midgette G. Variation in cannabis potency and prices in a newly legal market: evidence from 30 million cannabis sales in Washington state. Vol. 112, Addiction. 2017. p. 2167–2177.
 6. 6.
  Vergara D, Bidwell LC, Gaudino R, Torres A, Du G, Ruthenburg TC, et al. Compromised External Validity: Federally Produced Cannabis Does Not Reflect Legal Markets [Internet]. Vol. 7, Scientific Reports. Nature Publishing Group; 2017. p. 1–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/srep46528

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.