HomeCannabis3.8.2 Samenstelling en prijs

3.8.2 Samenstelling en prijs

THC-gehalte

Het Trimbos-instituut verzamelt via de jaarlijkse THC-monitor informatie over de sterkte van cannabis, dat wil zeggen de concentratie van werkzame bestanddelen, met name THC. Sinds 2000 worden geregeld monsters van verschillende cannabisvariëteiten aangekocht uit coffeeshops en chemisch geanalyseerd. De cannabis kan in Nederland gekweekt en/of gemaakt zijn of in het buitenland. In 2021 werden in 50 van de 570 coffeeshops cannabismonsters verzameld ​[1]​.

 • De gemiddelde THC-gehaltes van de verschillende cannabisproducten in 2021 verschilden niet ten opzichte van de waarden die in 2020 werden gevonden; dat is het tweede achtereenvolgende jaar dat er geen significant verschil is in THC-gehaltes.
 • De THC-concentratie in nederwiet (de meest populaire variant) is tussen 2017 en 2021 stabiel gebleven. De THC-concentratie in nederwiet steeg aanvankelijk tot en met de meting van 2004, daalde daarna en stabiliseerde zich vervolgens.
 • Naast de meest populaire wiet worden jaarlijks wietmonsters getest die als het ‘sterkste’ worden beschouwd. Voorheen kwam het gemiddelde THC-gehalte overeen met de meest populaire wiet. Echter, het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet-samples die als het sterkst waren aangekocht is sinds 2014 hoger dan het THC-gehalte van de meest populaire nederwiet, en steeg van 15,3% in 2014 naar 19,5% in 2018.
 • Ook in 2021 is het gemiddelde THC-percentage in de als sterkst verkochte nederwiet (17,0%) hoger dan dat van de meest populaire nederwiet (14,6%). Dit zou kunnen duiden op een toename in de voorkeur voor mildere soorten, maar nader onderzoek onder gebruikers zou dit moeten uitwijzen.
 • In alle peilingen bevatte de Nederlandse wiet gemiddeld meer THC dan de wiet die werd geïmporteerd uit het buitenland. Het THC-gehalte van geïmporteerde wiet bleef door de jaren heen relatief stabiel. Ook in 2021 bleef het gemiddelde THC-gehalte in deze soort op hetzelfde niveaus als in 2020 en 2019. Geïmporteerde wiet is tegenwoordig nog maar in een beperkt aantal coffeeshops verkrijgbaar.
 • Door de jaren heen was de geïmporteerde hasj ongeveer even sterk als de nederwiet. Inmiddels is geïmporteerde hasj met gemiddeld 24,3% THC beduidend sterker dan nederwiet. De gemiddelde THC-concentratie in geïmporteerde hasj lag de afgelopen drie jaar rond de 24 a 25% en is nog nooit zo hoog geweest. Het gehalte schommelde tussen 13,3% in 2007 en 14,9% in 2014, en steeg daarna tot 24,8 % in 2019. Een mogelijke verklaring is dat de cannabisteelt in Marokko het afgelopen decennium ingrijpende veranderingen heeft ondergaan, zoals de overstap naar cannabis soorten met veel hogere harsopbrengsten en een hoger THC-gehalte. In 2020 en 2021 is het THC gehalte niet verder toegenomen.

Figuur 3.8.1    Gemiddeld percentage THC in cannabisproducten, vanaf 2011

CBD-gehalte

Ook de concentratie van een ander bestanddeel van cannabis, namelijk cannabidiol (CBD), wordt in de THC-monitor gemeten. Het percentage CBD wordt uitgedrukt in de mediaan (vanwege de niet normale verdeling), de middelste waarde van alle gemeten percentages in de cannabismonsters.

 • De CBD-gehaltes zijn in de verschillende cannabisproducten al jaren stabiel. In 2021 lag de mediaan van het CBD-gehalte in de nederwiet op 0,1%, in geïmporteerde wiet op 0,3%. Bij de geïmporteerde hasj was een daling te zien van 6,9% in 2020 naar 2,2% in 2021.
 • Er zijn aanwijzingen dat CBD sommige effecten van THC tegengaat, zoals acute psychotische symptomen, angst, en verslechtering van het geheugen (zie ook § 3.7). Vooral de verhouding tussen THC en CBD lijkt belangrijk te zijn. De nederwiet bevat relatief veel THC en weinig CBD. Voor geïmporteerde hasj is deze verhouding ‘gunstiger’ (d.w.z. een lagere THC:CBD-ratio).

Prijs van cannabis

De THC-monitor verzamelt ook gegevens over de gemiddelde prijs van een gram van de verschillende cannabisproducten die aangeschaft zijn in coffeeshops.

 • Sinds 2007 stijgt de gemiddelde prijs van een gram nederwiet (meest populaire variant) geleidelijk. In 2021 was de gemiddelde prijs voor een gram nederwiet 11,70 euro. De prijs is ten opzichte van 2020 (10,65 euro) niet veranderd, maar is wel hoger dan de prijs in 2019 (9,90 euro).
 • De prijs van de nederwiet die beschouwd wordt als sterkste wiet verschilde in 2021 (14,21 euro) niet van die in 2020 (13,73 euro).
 • De gemiddelde prijs van een gram geïmporteerde wiet schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de 4,00 en 6,00 euro per gram. In 2021 was de prijs gemiddeld 4,67 euro.
 • De gemiddelde prijs voor een gram geïmporteerde hasj steeg van 9,65 euro in 2020 naar 11,74 in 2021.
 • De gemiddelde prijs voor een gram nederhasj fluctueert in de loop van de tijd sterk; het gaat daarbij vaak om een beperkt aantal samples. De prijs steeg sterk van 13,64 euro in 2019 naar 33,10 euro in 2020, en daalde weer sterk naar 13,80 euro in 2021.
 • Prijs en sterkte hangen samen: hoe meer THC een cannabismonster bevat, hoe hoger de prijs.
 • De cannabisprijzen liggen in Amsterdam over het algemeen hoger dan in de rest van het land. Het verschil was in 2021 gemiddeld 3,36 euro per gram voor nederwiet en 1,92 euro per gram voor geïmporteerde hasj.

Tabel 3.8.2     Gemiddelde prijs in euro’s (€) per gram cannabisproduct in coffeeshops, vanaf 2011

Samenstelling en prijs van cannabis in het buitenland

In het buitenland wordt ook een toename in de sterkte en prijs van cannabis gerapporteerd.

 • Een vergelijkbare stijgende trend in het THC-gehalte en de prijs van cannabis als in Nederland deed zich voor in Europa tussen 2006 en 2016. Elk jaar waren gegevens verzameld via het EMCDDA netwerk van national focal points in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het THC-gehalte van wiet is van gemiddeld 5,0% naar 10,2% gestegen, en van hasj van 8,1% naar 17,2%. De prijs voor een gram wiet is gestegen van 7,36 euro naar 12,22 euro, en voor een gram hasj van 8,21 euro naar 12,27 euro. Er was een minimale verandering in het THC-gehalte en de prijs van hasj tussen 2006 en 2011, gevolgd door een grote stijging tussen 2011 en 2016 ​[2]​.
 • De stijging in de THC-concentratie in hasj in Europese landen, waaronder Nederland, hangt mogelijk samen met veranderingen in de cannabisteelt in Marokko. Planten met een hogere THC-concentratie en nieuwe productietechnieken zijn onlangs in Marokko geïntroduceerd ​[3]​.
 • Sinds 2012 is de verkoop van cannabis in enkele staten van de VS gelegaliseerd (zie ook § 3.5). In de staat Washington werd van ruim 31 miljoen wietsamples, gekocht tussen oktober 2014 en september 2016, het THC-gehalte bepaald. De wiet bevatte gemiddeld 20,6% THC en er was een duidelijke correlatie tussen de prijs en het THC-gehalte ​[4]​. De wiet die in Denver, Oakland, Sacramento en Seattle werd verkocht bevatte gemiddeld tussen de 13% en 19% THC ​[5]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Rigter S, Oomen P. THC-concentraties in wiet, nederwiet en hask in Nederlandse coffeeshops (2020-2021). Utrecht: Trimbos-insituut; 2021.
 2. 2.
  Freeman TP, Groshkova T, Cunningham A, Sedefov R, Griffiths P, Lynskey MT. Increasing potency and price of cannabis in Europe, 2006–16. Vol. 114, Addiction. 2019. p. 1015–1023.
 3. 3.
  EMCDDA. European Drug Report 2019: Trends and Developments. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2019.
 4. 4.
  Smart R, Caulkins JP, Kilmer B, Davenport S, Midgette G. Variation in cannabis potency and prices in a newly legal market: evidence from 30 million cannabis sales in Washington state. Vol. 112, Addiction. 2017. p. 2167–2177.
 5. 5.
  Vergara D, Bidwell LC, Gaudino R, Torres A, Du G, Ruthenburg TC, et al. Compromised External Validity: Federally Produced Cannabis Does Not Reflect Legal Markets [Internet]. Vol. 7, Scientific Reports. Nature Publishing Group; 2017. p. 1–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1038/srep46528

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.