HomeCannabis3.2 Gebruik: algemene bevolking

3.2 Gebruik: algemene bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over cannabisgebruik in 2021, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

Gegevensbronnen

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van cannabis in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

De coronapandemie heeft mogelijk invloed gehad op het cannabisgebruik in de algemene bevolking. Op basis van de cijfers uit de Gezondheidsenquête kunnen hierover echter geen uitspraken worden gedaan. De gegevens die worden gepresenteerd zijn namelijk door het hele jaar 2020 verzameld. Omdat vaak terug wordt gevraagd naar een periode van één jaar voor het afnemen van de vragenlijst (laatste-jaar-gebruik), hebben de cijfers deels betrekking op het gedrag van de deelnemers in het jaar 2019. Meer informatie over de impact van de coronapandemie op het gebruik van cannabis is te vinden in § 3.1.

Naast gegevens over het gebruik van cannabis in de algemene bevolking en demografische verschillen in Nederland, wordt er beperkt gebruik gemaakt van rioolwateranalyses. Deze gegevens worden in § 3.5.1 genoemd. Het is nog onduidelijk tot in hoeverre een goede regionale vergelijking gemaakt kan worden tussen verschillende regio’s en in de mate van het drugsgebruik op basis van analyses van het rioolwater (zie Bijlage B7) ​[1]​.

3.2.1 Kerncijfers en trends algemene bevolking

Kerncijfers 2020

Evenals in andere westerse landen is cannabis in Nederland de meest gebruikte illegale drug. Ongeveer een kwart (22,9%) van de bevolking van 18 jaar en ouder had in 2020 ooit in het leven wel eens cannabis (hasj of wiet) gebruikt. Het percentage gebruikers in het afgelopen jaar en in de afgelopen maand ligt met respectievelijk 7,8% en 4,9% beduidend lager; en 1,7% van de volwassenen gebruikt cannabis dagelijks of bijna dagelijks. Dit komt neer op meer dan 3 miljoen volwassenen die ooit in hun leven cannabis gebruikten, bijna 700 duizend die dat de afgelopen maand nog deden en circa 230 duizend die (bijna) dagelijks gebruikten.

Tabel 3.2.1     Percentage en absolute aantal cannabisgebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2020

Trends in cannabisgebruik

Vanaf 2015 zijn jaarlijks vergelijkbare gegevens beschikbaar over het gebruik van cannabis in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder (zie ook bijlage A1).

  • In 2020 hadden evenveel volwassenen ervaring met het gebruik van cannabis als in voorgaande jaren vanaf 2017.
  • Het laatste-jaar-gebruik (een indicator die een beter beeld geeft van recente ontwikkelingen) van cannabis laat een geleidelijke toename zien. Tussen 2016 en 2020 steeg het gebruik van 6,6% naar 7,8%.
  • Onder vrouwen is deze geleidelijke toename ook te zien. In 2020 gebruikten meer vrouwen cannabis in het laatste jaar (5,4%) dan in 2016 (4,3%).
  • Het laatste-maand-gebruik van cannabis bleef tussen 2017 en 2020 op hetzelfde niveau.
  • Het percentage (bijna) dagelijkse cannabisgebruikers (20 dagen of meer in de afgelopen maand) steeg tussen 2017 (1,0%) en 2018 (1,6%), maar bleef sindsdien op hetzelfde niveau. De stijging van het aantal (bijna) dagelijks gebruikers betekende dat binnen de groep gebruikers meer mensen frequent cannabis zijn gaan gebruiken.

Figuur 3.2.1    Gebruik van cannabis in de bevolking van 18 jaar en ouder vanaf 2015, naar geslacht

Aanvullende informatie

  1. 1.
    EMCDDA. Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study: Page last updated: March 2022 [Internet]. 2022. Available from: https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en#source-data

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.