HomeAanbod en markt18.8 Aanbod en markt

18.8 Aanbod en markt

18.8.1 Samenstelling van LSD-monsters

In het kort: In 2022 is het aantal en aandeel LSD-monsters aangeleverd bij het DIMS opnieuw afgenomen, net als in 2021. Negen van de tien LSD-monsters die worden aangeleverd bij het DIMS bevatten LSD. Wel is de gemiddelde dosering LSD aanwezig op blotters gedaald sinds 2019. DMT, mescaline en paddodruppels werden vrijwel niet ingeleverd bij de testlocaties.

Snel naar:

Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) monitort de markt van drugs ​[1]​. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de analyse van stoffen die aanwezig zijn in drugsmonsters die consumenten bij instellingen voor verslavingszorg inleveren. Een deel van deze monsters wordt herkend bij de instelling zelf. Monsters met onbekende samenstelling en alle monsters in poedervorm, zoals cocaïne, worden doorgestuurd naar het laboratorium voor chemische analyse. De gegevens van het DIMS zijn echter voor de meeste typen klassieke psychedelica minder bruikbaar omdat er slechts beperkte mogelijkheden zijn om deze middelen te laten testen. Truffels en paddo’s kunnen bijvoorbeeld niet geanalyseerd worden op samenstelling en ook voor LSD zijn de testmogelijkheden beperkt.

Van belang bij de interpretatie van onderstaande gegevens is het zogeheten LSD quotum. Dat houdt in dat niet alle LSD-monsters worden doorgestuurd naar het laboratorium. Voor LSD is namelijk vanwege de lage doseringen een aparte, relatief dure analyse nodig. Als alternatief biedt het DIMS een zuurtest aan, de Ehrlich test, die kwalitatief kan bepalen of LSD aanwezig is. Normaal gesproken wordt ongeveer de helft van de LSD-monsters die worden getest door het DIMS geanalyseerd in het lab. In 2020 en 2021 zijn vrijwel alle LSD-monsters naar het lab gestuurd, vanwege het lagere aantal samples dat het DIMS heeft ontvangen. In 2022 werd een quotum gehanteerd van 12 LSD-monsters per maand.

LSD-monsters aangeleverd bij het DIMS

 • Een klein deel van het totaal bij het DIMS aangeleverde drugsmonsters betrof LSD (230 monsters; 1,3%). Het absolute aantal en het relatieve aandeel (%) aangeleverde LSD-monsters is daarmee gedaald ten opzichte van 2020 en 2021. In 2020 ging het om 275 LSD-monsters (3,4% van het totaal) ​​[1]​​. Mogelijk komt deze daling doordat aanleveraars inmiddels vaak goed op de hoogte zijn van het LSD quotum (zie Gegevensbronnen hierboven voor meer informatie).

Samenstelling van LSD-monsters

 • De laatste jaren bevat het overgrote deel van de LSD-monsters aangeleverd bij het DIMS daadwerkelijk LSD, in 2022 ruim 90%.
 • De gemiddelde dosering LSD aanwezig op blotters is tussen 2019 en 2021 gedaald van 93 μg  naar 69 μg. In 2022 was de gemiddelde dosering LSD aanwezig op blotters 71 μg.
 • Opvallend is daarnaast ook de relatief grote spreiding in doseringen, al is deze spreiding sinds 2019 wel aan het afnemen. In 2022 bevatte de helft van de LSD-blotters een dosering tussen de 48 en 89 μg, een kwart meer, en een kwart minder​.
 • In de afgelopen 10 jaar hebben niet altijd alle monsters die werden verkocht als LSD ook daadwerkelijk de stof LSD bevat: in 2013 bevatte bijvoorbeeld maar iets meer dan de helft (56%) van de LSD-monsters LSD. Vaak werden in deze gevallen andere sterkwerkende hallucinogene stoffen aangetroffen, zoals NBOMe’s (zie ook het hoofdstuk NPS). Sinds 2018 bevatten negen van de tien LSD-monsters die worden aangeleverd bij het DIMS weer gewoon LSD​.
 • Vervuilingen komen zeer weinig voor op LSD-blotters die LSD bevatten. Omdat er op een blotter slechts weinig stof past, is de aanwezigheid van vervuilingen vrijwel nooit zorgwekkend. Waarom deze vervuilingen toch aanwezig zijn is niet bekend, maar waarschijnlijk zijn het onbedoelde vervuilingen. Vervuilingen die in 2022 in LSD-monsters die LSD bevatten voorkwamen, waren 25O-NBOMe (27,3%; 3 keer), DOC (18,2%; 2 keer) en 25B-NBOMe (9,1%; 1 keer).
 • Wanneer er helemaal geen LSD in de monsters aanwezig is, worden er vaak andere hallucinogene stoffen op de blotters aangetroffen die het effect van LSD zouden moeten nabootsen, zoals NBOMe’s (zie hierboven). Het gebruik hiervan werd afgeraden.

Overige psychedelische stoffen aangeleverd bij het DIMS

 • Tot slot zijn er in 2022 ook 21 monsters verkocht als DMT (22 in 2021), 2 monsters verkocht als mescaline (6 in 2021) en 2 monsters verkocht als paddodruppels (0 in 2021) aangeleverd bij het DIMS. In 2020 werd daarnaast 1 monster verkocht als liquid mushrooms aangeleverd en 1 monster dat werd verkocht als liquid paddo’s. Het is niet bekend of deze monsters ook daadwerkelijk de stoffen bevatten.
 • Daarnaast zijn er ook verschillende soorten psychedelische ‘nieuwe psychoactieve stoffen’ (lees meer NPS ingeleverd bij het DIMS op deze pagina) als tryptamines en fenethylamines ingeleverd, zoals 2C-B of varianten op LSD en DMT. Het DIMS signaleert jaarlijks enkele keren dergelijke stoffen. Dit suggereert dat deze middelen wel in omloop zijn op de drugsmarkt maar vermoedelijk een (zeer) beperkt gebruikerspubliek trekken. Zie onderstaande tabel voor overige psychedelische stoffen die in 2022 zijn aangeleverd bij het DIMS.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Hutten N, Smit-Rigter L. Jaarbericht 2022 Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS). Utrecht: Trimbos-instituut; 2023.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.