HomeLachgas13.8 Aanbod en markt

13.8 Aanbod en markt

13.8.1 Verkoop en verkrijgbaarheid

Makkelijke beschikbaarheid van lachgas

Lachgas valt voor ‘oneigenlijk gebruik’ sinds 1 juli 2016 onder de Warenwet door een besluit van het Europese Hof (zie ook hoofdstuk 2 Wetgeving en beleid, § 2.1.4). Het Hof scherpte de juridische definitie van een geneesmiddel aan waardoor lachgas niet in alle gevallen meer onder de Geneesmiddelenwet viel, maar soms onder de Warenwet. In deze gevallen betekent het dat de verkoper van lachgas aan de verplichtingen van de Warenwet dient te voldoen, maar dat verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas niet strafbaar is ​[1]​. Volgens het CAM is lachgas afkomstig uit een regulier legaal circuit en daarom meestal van goede kwaliteit. Ook de kwaliteit van niet-medicinaal lachgas lijkt goed te zijn, waarbij verontreiniging met andere gassen niet lijkt voor te komen ​[2]​.

Echter, het CAM benoemt de makkelijke beschikbaarheid van lachgas ook als een van de grootste problemen bij het gebruik van lachgas als roesmiddel. “Lachgas is gemakkelijk te verkrijgen voor iedereen, ook voor minderjarigen. Er kan openlijk worden geadverteerd voor het product. Jongeren worden er bij het uitgaan mee geconfronteerd en bezorgservices komen overal en zijn zichtbaar aanwezig. Door de grote schaal van gebruik worden ook minder frequente ernstige gezondheidsschade en gevolgen van intensief gebruik manifest. Sinds enkele jaren wordt lachgas niet alleen maar als ampul aangeboden, maar ook als cilinder wat overmatig gebruik in de hand werkt” ​[2]​.

Lijst II van de Opiumwet

Naar aanleiding van de risicobeoordeling, waaruit bleek dat lachgas een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid en de openbare orde, is door de Staatssecretaris van het ministerie van VWS en de minister van Justitie en Veiligheid besloten om lachgas voor oneigenlijk gebruik op Lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Dat betekent dat het bezit, bereiding of productie, verkoop en export van lachgas verboden gaat worden, maar niet het gebruik zelf. De beschikbaarheid van medisch lachgas wordt niet aangetast door de plaatsing en valt onverminderd onder de Geneesmiddelenwet ​[3]​. Verder worden uitzonderingen gemaakt voor eigenlijke toepassingen van lachgas. Zie voor een uitgebreide beschrijving hoofdstuk 2 Wetgeving en beleid, § 2.1.4.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Goor M. Factsheet lachgas. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 2. 2.
  Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs. Risicobeoordeling lachgas. Bilthoven: RIVM; 2019.
 3. 3.
  T.K.24077-452. Drugbeleid: Brief regering: Integrale aanpak lachgas. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2019.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.