HomeADHD-medicatie15.2.2 Gebruik onder groepen in de volwassen bevolking

15.2.2 Gebruik onder groepen in de volwassen bevolking

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van ADHD-medicijnen in de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor, die in 2016, 2018 en 2020 is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. De LSM-A is een onderzoek dat parallel loopt aan de Gezondheidsenquête en dieper ingaat op het gebruik van alcohol, drugs, tabak en andere middelen (zie bijlage A1 en A2). Ritalin is het medicijn tegen ADHD dat het meest bekend is geworden. Andere medicijnen met als werkzame stof methylfenidaat zijn bijvoorbeeld Concerta™, Equasym™ en Medikinet™.

De cijfers over het gebruik van ADHD-medicijnen kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en stedelijkheid. Het aantal laatste-jaar- en laatste-maand-gebruikers van ADHD-medicijnen (ook) zonder recept is in deze steekproef te laag om nader uit te splitsen naar deze demografische kenmerken.

De coronapandemie heeft mogelijk invloed gehad op het gebruik van ADHD-medicijnen in de algemene bevolking. Op basis van de cijfers uit de LSM-A kunnen hierover echter geen uitspraken worden gedaan. De gegevens die worden gepresenteerd zijn namelijk door het hele jaar 2020 verzameld. Omdat vaak terug wordt gevraagd naar een periode van één jaar voor het afnemen van de vragenlijst (laatste-jaar-gebruik), hebben de cijfers deels betrekking op het gedrag van de deelnemers in het jaar 2019.

Geslacht

Meer mannen dan vrouwen hebben ervaring met het gebruik van ADHD-medicijnen. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen in het laatste-jaar- en laatste-maand-gebruik. Het gebruik ooit in het leven nam tussen 2016 (1,7%) en 2020 (2,6%) onder vrouwen wel toe.

Leeftijd

Het gebruik van ADHD-medicijnen is het hoogst onder mensen tussen de 18 en 30 jaar. Dit geldt zowel voor het ooit-, het laatste-jaar- en het laatste-maand-gebruik.

Opleidingsniveau

Meer middelbaar opgeleiden en hoogopgeleiden hebben ooit in het leven ADHD-medicijnen gebruikt. In het laatste-jaar-gebruik zijn er geen verschillen tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus.

Tabel 15.2.2 Gebruik van ADHD-medicijnen in de bevolking van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveauI. Peiljaar 2020

Migratieachtergrond

Het gebruik van ADHD-medicijnen verschilt niet statistisch significant voor mensen met verschillende migratieachtergronden, hoewel de percentages wel uiteenlopen. Dit geldt zowel voor het ooit-, het laatste-jaar- en het laatste-maand-gebruik.

Tabel 15.2.3 Gebruik van ADHD-medicijnen in de bevolking van 18 jaar en ouder naar migratieachtergrondI. Peiljaar 2020

Stedelijkheid

Het percentage mensen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden (3,9%) en matig stedelijke gebieden (3,6%) dat ooit ADHD-medicijnen heeft gebruikt ligt hoger dan het percentage mensen uit weinig tot niet stedelijke gebieden (2,4%). Ook in het laatste-jaar-gebruik is de prevalentie het laagst voor mensen uit weinig tot niet stedelijke gebieden (1,0%), maar alleen het verschil met (sterk) stedelijke gebieden (1,6%) is statistisch significant.

Tabel 15.2.4 Gebruik van ADHD-medicijnen in de bevolking van 18 jaar en ouder naar stedelijkheidI. Peiljaar 2020

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.