HomeTabak12.3.6 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

12.3.6 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kort: Onder uitgaanders worden hoge percentages rokers aangetroffen. In 2023 rookte 58,9% van de uitgaanders, 22,0% rookte dagelijks. De vape/e-sigaret werd door de helft (50,2%) van de uitgaanders in 2023 gebruikt en de waterpijp door 11,0%.

In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2023 ​​[1]​​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 7.012 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht (hierna ‘uitgaanders’ genoemd). De gegevens werden van 19 mei tot en met 20 juni 2023 verzameld via een online vragenlijst. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader. Eerdere metingen vonden plaats in 2013, 2016 en 2020. Vanwege verschillen in de wervingsprocedure, de steekproefverschillen en het ontbreken van een steekproefkader kunnen slechts voorzichtige conclusies getrokken worden over een eventuele toe- of afname van het gebruik van tabak in het uitgaansleven (zie bijlage B2).

Uitgaanders in Nederland

Het Grote Uitgaansonderzoek bracht in 2023 ​[1]​ het middelengebruik van uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar in kaart. De representativiteit van de steekproef kan niet precies worden vastgesteld vanwege het ontbreken van een steekproefkader.

 • In 2023 had 73,2% van de uitgaande jongeren en jongvolwassenen in het onderzoek ooit gerookt, 58,9% deed dit in het afgelopen jaar en 22,0% rookt dagelijks. Dit is vrijwel onveranderd vergeleken met 2020.  
 • Het gebruik van tabak is onder de uitgaanders hoger dan onder leeftijdsgenoten (15-34 jaar) in de algemene bevolking (laatste-jaar-gebruik: 58,9% versus 23,4%; dagelijks roken: 22,0% versus 12,6%).
 • Het percentage uitgaanders dat het afgelopen jaar had gerookt was onder mannen hoger onder vrouwen, onder 16-29-jarigen hoger dan onder 30-35-jarigen en hoger onder laag- dan onder middelbaar- en hoogopgeleide uitgaanders. In de regio Noord was het gebruik van tabak hoger dan in de andere regio’s maar de verschillen waren klein.
 • Van degenen die in het afgelopen jaar hadden gerookt, deed 37,4% dat (bijna) dagelijks en 22,3% wekelijks (maar niet (bijna) dagelijks).
 • Op de dagen waarop de respondenten uitgingen, rookten de laatste-jaar-rokers meer sigaretten (gemiddeld 10,2) dan op de dagen waarop ze niet uitgingen (gemiddeld 6,9 sigaretten).
 • Mannen rookten gemiddeld iets meer sigaretten op een dag dan vrouwen. Dit geldt voor zowel een niet-uitgaansdag (7,6 versus 6,0 sigaretten) als een uitgaansdag (11,4 versus 9,0 sigaretten).
 • De vape/e-sigaret werd door de helft (50,2%) van de uitgaanders in het laatste jaar gebruikt en de waterpijp door 11,0%

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Beek RJJ, Monshouwer K, Schutten F, Den Hollander W, Andree R, Van Laar M. Het Grote Uitgaansonderzoek 2023: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Trimbos-instituut; 2024.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.