HomeWetgeving, beleid en preventie2.1.3 Precursoren

2.1.3 Precursoren

Drugsprecursoren zijn stoffen die middels een chemische reactie in drugs omgezet kunnen worden (‘grondstoffen’).

  • Er zijn drugsprecursoren die ook voor legale doeleinden kunnen worden aangewend. De handel, en de in– en uitvoer daarvan zijn geregeld in de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wmvc). Zie ook § 2.1. Deze stoffen zijn ‘geregistreerd’ en vergunningplichtig. De Wmvc verwijst daarbij naar twee Europese verordeningen, waarin lijsten zijn opgenomen van geregistreerde stoffen (Verordeningen 273/2004 en 111/2005). Er worden telkens nieuwe stoffen voor de productie van synthetische drugs geïmporteerd, waartegen niet kan worden opgetreden als zij legaal zijn. Een probleem is dat op grond van art. 10a van de Opiumwet alleen opgetreden kan worden als er voldoende bewijs is dat de stoffen gebruikt gaan worden voor de vervaardiging van drugs, maar dat dan ook bewezen moet worden dat de persoon bij wie ze aangetroffen zijn dat ook wist.
  • Daarnaast zijn er stoffen die alleen voor het vervaardigen van drugs worden gebruikt. Sommige van deze stoffen zijn niet geregistreerd.
  • Om het probleem van de niet-geregistreerde drugprecursoren op te lossen is in afwachting van een oplossing in Europees verband naar een oplossing op nationaal niveau gezocht ​[1]​. De Wvmc is zodanig gewijzigd dat de in- en uitvoer, en het voorhanden hebben van bepaalde chemische stoffen waarvan geen legale toepassingen bekend en die kunnen worden gebruikt voor de illegale productie van psychotrope stoffen en drugs sinds 1 januari 2022 strafbaar is. Dit betreft stoffen die niet op grond van de Europese verordeningen zijn geregistreerd en evenmin zijn geplaatst op een lijst van niet-geregistreerde stoffen in de zin van artikel 9, tweede lid, van Verordening 273/2004 dan wel artikel 10, tweede lid, van Verordening nr. 111/2005. De stoffen worden aangewezen bij  ministeriële regeling. Dan kunnen deze stoffen ook aan het verkeer onttrokken worden.  Deze wetsverandering is onderdeel van de wet ‘versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit’.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    T.K.34763-12. Reactie op gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over een vangnetbepaling in de Opiumwet: Brief van de minister van Justitie en Veiligheid, 21-12-2018. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2018.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.