HomeWetgeving en beleid2.1.5.2 Aanpak van drugsdumpingen

2.1.5.2 Aanpak van drugsdumpingen

(zie ook § 16.3)

Het dumpen van drugsafval levert twee problemen op: het veroorzaakt milieuverontreiniging en het duidt op overtredingen van de Opiumwet. Om te trachten dumpingen te voorkomen  vindt toezicht en controle plaats door het bestuurlijk bevoegd gezag (provincies, gemeenten, waterschappen) en opsporing en vervolging door politie, bijzondere opsporingsdiensten en OM.

 • Bij het ontdekken van een drugsafvaldumping moet er zo snel mogelijk opgeruimd worden om de schade wat betreft volksgezondheid en milieu te beperken. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij provincies en gemeenten. Er is geen landelijke aanpak, omdat de problematiek per regio verschilt, en er verschillende lokale ketenpartners, provincies en gemeenten betrokken zijn. Samenwerking is belangrijk. In verschillende regio’s worden  protocollen ontwikkeld, die toegesneden worden op de situatie ter plaatse ​[1]​. In Limburg zijn ruim 15 verschillende protocollen voor het opruimen van drugsafval teruggebracht naar één protocol ​[2]​. Er zijn ook regionale initiatieven, zoals de werkgroep ‘Samen tegen dumpen’ in Noord-Brabant ​[2]​.
 • Door de Ministeries van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in 2018 een plan van aanpak opgesteld om toezicht en handhaving in het buitengebied te verbeteren, onder andere op dumping van (drugs) afval. Het is afgestemd met diverse betrokken partijen zoals provincies en natuurbeheerders. In het plan zijn maatregelen opgenomen met betrekking tot onder andere samenwerking tussen instanties, en met betrekking tot capaciteit, en opleiding en uitrusting van de bijzondere opsporingsambtenaren (groene BOA) ​[3]​.
 • Er is een nieuwe regeling afgesproken door de Minister van J&V met het Interprovinciaal overleg  en de VNG voor de uitvoering van de financieringsregeling  voor het opruimen van gedumpt drugsafval in 2020, als  opvolger van een tijdelijke regeling die gold sinds 2015. Particulieren worden volledig gecompenseerd voor de gemaakte kosten  (dat was ten hoogste 50%). Voor gemeenten blijft de compensatie 50%. Voor de nieuwe subsidieregeling is jaarlijks 1 miljoen euro uitgetrokken tot en met 2024. Compensatie kan aangevraagd worden voor afval opgeruimd vanaf januari 2019 tot en met november 2020.  Er wordt door de provincies één landelijk loket voor alle gedupeerden ingesteld ​[4]​. Totdat het landelijk loket er is, blijft de provincie Noord-Brabant de subsidie-aanvragen behandelen https://www.brabant.nl/subsites/subsidiedrugsafval.[1] 
 • Omdat het aantal drugsdumpingen in Gelderland-Zuid al enkele jaren toenam, is eind 2018  de pilot ‘Analyse Synthetische Drugs’ gestart,  onder regie van  het RIEC. Het is een integrale aanpak, waarbij intensieve samenwerking met de omgevingsdiensten plaats vindt. De aandacht was vooral gericht op het achterliggende drugsnetwerk; daartoe werden dumpingen, productie- en opslagplaatsen van synthetische drugs onderzocht. Dit heeft onder andere geleid tot een zaak waarin in 2020 vier mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes maanden tot vier jaar vanwege de productie van synthetische drugs en het dumpen van drugsafval ​[5]​.

[1] Behalve voor Gelderland in 2020, omdat deze provincie dan nog een eigen subsidieregeling heeft.

[2] Zie voor de wijze waarop tot deze bedragen is gekomen Moolenaar & van Dijk, 2020, Bijlage 3 Bronnen en methoden, p. 150 e.v.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  T.K.Aanhangsel-575. Antwoord op vragen van de leden Belhaj, Bergkamp, Koser Kaya en Van Veldhoven over het bericht ‘Politie heeft geen zicht op dumpingen drugsafval’’.’ Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2016.
 2. 2.
  T.K.29911-247. Bestrijding georganiseerde criminaliteit: Brief regering: Reactie op toezegging gedaan tijdens het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning van 4 april 2019 inzake een structurele cofinancieringsregeling voor drugsdumpingen. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2019.
 3. 3.
  T.K.Aanhangsel-2530. Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Krol over drugsdumpingen in de natuur. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2019.
 4. 4.
  T.K.29911-277. Bestrijding georganiseerde criminaliteit: Brief regering: Financieringsregeling drugsafvaldumpingen, 22 mei 2020. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2020.
 5. 5.
  RIEC-LIEC. Jaarverslag 2019. Den Haag: RIEC-LIEC; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype